kancelaria Fortis

Mediacja w toku postępowania cywilnego

Mediacją w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego jest dobrowolne, poufne i niesformalizowane postępowanie pozasądowe w sprawach cywilnych, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią (bezstronnego mediatora) celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. Najważniejszą koncepcją mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów jest autonomia woli stron. Z pewnością wiąże się ona z ograniczeniem formalizmu, mniejszymi kosztami postępowania, szybkością oraz niejawnością i poufnością.

Mediacja może odbywać się na dwa sposoby. Po pierwsze, w sposób niezależny od postępowania sądowego, zostawiając przy tym inicjatywę stronom. Ugoda taka zostaje następnie zatwierdzona przez sąd. Po drugie, w sposób zapoczątkowany decyzją sądu, która zostanie podjęta w toku postępowania sądowego. Mediacja wszczęta jest wówczas za zgodą stron. Strony mają prawo wyrazić sprzeciw wobec decyzji sądu o skierowaniu do mediacji, nie zostanie ona wtedy przeprowadzona. Sąd kieruje strony do mediacji fakultatywnie i z urzędu.

Mediacja może być zapoczątkowana wskutek zawarcia umowy o mediację, złożenia wniosku przez jedną ze stron o przeprowadzenie mediacji albo skierowania stron do mediacji przez sąd.
Wszczynana jest na wniosek. Prowadzi się ją zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i za zgodą stron w toku sprawy, gdyż jest autonomiczna w stosunku do postępowania.

Gdy strony zdecydowały się zawrzeć umowę o mediację na piśmie (choć nie ma w przepisach wymogów co do formy), do wniosku dołącza się odpis tej umowy. Strony mogą dowolnie ukształtować treść takiej umowy, do jej istotnych elementów należą: określenie przedmiotu mediacji (może zawierać wszystkie sprawy cywilne, w której zawarcie ugody sądowej jest dopuszczalne) i wskazanie osoby mediatora lub sposobu jego wyboru. Wniosek o przeprowadzenie mediacji winien zawierać oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników.

Osoba mediatora wybierana jest przez strony, ale jeśli do mediacji kieruje sąd to wtedy wybiera mediatora, którego strony mają prawo zmienić. Często organizacje społeczne oraz zawodowe prowadzą listy stałych mediatorów oraz tworzą ośrodki mediacyjne. Mediator jest pośrednikiem pomiędzy skłóconymi stronami, a jego pośrednictwo pomaga w zawarciu ugody. Mediator jest bezstronny, próbuje zrozumieć przyczyny sporu i stanowiska stron. Działa za wynagrodzeniem, którego wysokość jest określana w umowie, a wypłacane jest przez strony.

Strony mogą decydować o sposobie kontaktu z mediatorem, ażeby przekazać swoje stanowiska w sprawie. Są uprawnione do bezpośredniego kontaktu ze sobą z pominięciem mediatora.

Z przebiegu każdej mediacji sporządza się protokół, w którym spisuje się wyniki ustaleń. Jeżeli strony zawarły przed mediatorem ugodę, jest ona również dołączana jaki załącznik do protokołu, całość zostaje złożona do sądu. Każda ze stron może złożyć w sądzie wniosek o zatwierdzenie ugody. Sąd niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, gdyż dopiero zatwierdzenie czynności powoduje, że ugoga ma pełną moc prawną. Taka ugoda zawarta przed sądem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Najważniejszą zasadą mediacji jest zasada dobrowolności. Jej skuteczność uzależniona jest od postawy obu stron, ich woli do zażegnania konfliktu.

Źródła:
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, pod red. Henryka Doleckiego, Tadeusza Wiśniewskiego,
- Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania cywilnego pod red. Andrzeja Jakubeckiego,

Zapraszamy do Kancelarii Fortis w Katowicach, w celu umówienia spotkania z naszymi prawnikami. Zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Działamy głównie na terenie aglomeracji śląskiej – Katowice, Mysłowice, Chorzów, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Mikołów, Sosnowiec i okolice.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice