kancelaria Fortis

Reklamacja usługi telekomunikacyjnej

Niewątpliwie operatorzy telekomunikacyjni czasami nie wywiązują się ze swoich zobowiązań względem abonentów. Jeżeli więc usługa telekomunikacyjna nie została w ogóle wykonana albo została wykonana nienależycie można taką usługę zareklamować. Niewątpliwie operatorzy telekomunikacyjni czasami nie wywiązują się ze swoich zobowiązań względem abonentów. Jeżeli więc usługa telekomunikacyjna nie została w ogóle wykonana albo została wykonana nienależycie można taką usługę zareklamować.

Definicja usługi telekomunikacyjnej znajduje się w art. 2 pkt 48 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800). Polega one głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej.

Uchybienia ze strony operatora, na które możemy złożyć reklamację określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2014 poz. 284).

Są nimi:
- niedotrzymanie z winy przedsiębiorcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki, o których mowa w art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
- niedotrzymanie z winy dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług,
- niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej,
- nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

Reklamacja może być złożona pisemnie, ustnie telefonicznie albo osobiście do protokołu, telefonicznie oraz w formie elektronicznej. Dostawca usług jest zobowiązany w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.

Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby użytkownika, zwanego dalej „reklamującym”,
- określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
- przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez dostawcę usług lub adres miejsca zakończenia sieci;
- datę złożenia wniosku o zawarcie umowy – w przypadku reklamacji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a;
- datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej – w przypadku reklamacji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b;
- wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub z przepisów prawa – w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty;
- numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności – w przypadku, o którym mowa w pkt 7;
- podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

W przypadku odmowy uznania reklamacji, odpowiedź musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz powinna być doręczona przesyłką poleconą.

Jednostka dostawcy usług, rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2004, nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2014 poz. 284).

Jeżeli poszukują Państwo fachowej porady prawnej oraz sporządzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej przez profesjonalistę, zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Fortis w Katowicach, gdzie doświadczeni prawnicy zajmą się Państwa problemem. Działamy na terenie aglomeracji śląskiej, szczególnie na terenie Katowic, Mikołowa, Dąbrowy Górniczej, Chorzowa, Sosnowca, Mysłowic, Tychów.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice