kancelaria Fortis

Szkody górnicze – wybór formy naprawienia szkody

Zgodnie z art. 144 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze, właściciel może żądać naprawienia wyrządzonej ruchem zakładu górniczego szkody na zasadach określonych ustawą, przy czym odpowiedzialność przedsiębiorcy opiera się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Szkodą w znaczeniu prawnym, jest tylko taki uszczerbek w majątku poszkodowanego, którego doznał on wbrew swej woli. Szkodą jest wszelki uszczerbek dotykający osobę bez prawnego uzasadnienia, wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał i mógłby w normalnej kolei rzeczy istnieć czy się wytworzyć a stanem, jaki powstał skutkiem zdarzenia wywołującego szkodę. Szkoda może zatem przybrać dwie postaci: tzw. szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2 k.c.). Wykazanie szkody w postaci utraconych korzyści wymaga udowodnienia tak dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia korzyści majątkowej, że rozsądna ocena przedstawionych okoliczności musi skutkować wnioskiem, że gdyby nie wystąpiło zdarzenie, za które odpowiada pozwany, to odniesienie korzyści przez poszkodowanego niewątpliwie by nastąpiło (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 października 2014 r., sygn. akt I ACa 495/14).

Odpowiedzialność za szkody górnicze ma charakter odpowiedzialności deliktowej, a więc zastosowanie do niej znajdzie między innymi art. 435 § 1 k.c., w myśl którego prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Uznać zatem należy, że w myśl art. 363 § 1 kc naprawienie szkody może polegać albo na przywróceniu stanu poprzedniego, czyli tzw. "restytucji naturalnej" albo na zapłacie odszkodowania pienieżnego. Zarówno restytucja naturalna, jak i rekompensata pieniężna są równorzędnymi sposobami naprawienia szkody w tym znaczeniu, że w określonych przypadkach każdy z nich może mieć zastosowanie, jeśli nie zajdą wyjątki określone w art. 363 § l zdanie drugie k.c. w odniesieniu do restytucji naturalnej. Wybór co do sposobu naprawienia szkody pochodzenia górniczego należy zatem co do zasady do poszkodowanego - oczywiście pod warunkiem, że restytucja naturalna w ogóle jest możliwa i dopuszczalna.

Należy podkreślić, iż z punktu widzenia przedmiotowych granic odpowiedzialności odszkodowawczej zasada restytucji niesie za sobą zakaz wzbogacenia poszkodowanego, odszkodowanie nie może przekraczać wysokości szkody. Nadto zaś, poszkodowany musi mieć jednocześnie przymiot poszkodowanego w znaczeniu prawnym i uprawnionego do odszkodowania, a więc może być to tylko taki podmiot, który został poszkodowany ekonomicznie, przeciwko któremu skierowane zostało zdarzenie i którego ochronę ma na celu konkretna norma będąca podstawą odpowiedzialności.

Przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie przewidują ograniczeń w stosunku do zakresu naprawienia szkody. Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody ruchem zakładu górniczego ma za zadanie, w myśl zasad ujętych w kodeksie cywilnym, modyfikacje których brak w przepisach prawa górniczego i geologicznego, pełną ochronę interesu poszkodowanego, która uwzględni funkcję kompensacyjną odszkodowania. W orzecznictwie dominuje pogląd, że przywrócenie stanu poprzedniego powinno przywrócić zniszczonej rzeczy walory użytkowe i estetyczne, jakie miała przed wyrządzeniem szkody, co jednak nie jest równoważne z koniecznością doprowadzenia rzeczy do identycznie takiego samego stanu, jaki posiadała przed wyrządzeniem szkody. Przywrócenie stanu poprzedniego ma doprowadzić do takiej samej sytuacji, w jakiej poszkodowany znajdował się przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli natomiast w jego następstwie nie dojdzie do wyrównania ubytku wartości rzeczy sprzed wyrządzenia szkody, to nie jest wyłączone dalsze roszczenie. Nie ma podstaw do uznania, że przywrócenie stanu poprzedniego może nastąpić kosztem niższym niż wielkość szkody, że skutkiem zaspokojenia poszkodowanego (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2004 r., III CZP 20/04, OSNC 2005, nr 7-8, poz. 115; wyrok: z dnia 7 listopada 1990 r., I CR 637/90, niepubl.; z dnia 19 lutego 2003 r., V CKN 1690/00, niepubl.). W takim przypadku szkoda może być naprawiona w części przez przywrócenie do stanu poprzedniego, a w pozostałej części przez zapłatę odszkodowania.

W celu ochrony Państwa interesów i uzyskania odszkodowania za doznane szkody proponujemy kompleksową pomoc prawną, mającą na celu pozytywne załatwienie sprawy. Prawnicy Kancelarii Fortis specjalizują się w Prawie geologicznym i górniczym oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu negocjacji. Oferujemy fachowe doradztwo i reprezentację we wszystkich sprawach, pozostających w związku z zagrożeniami, jakie dla naszych Klientów mogą wynikać z położenia gruntów w obszarze działania górniczego. Prowadzimy wszystkie etapy postępowania przeciwko kopalni, w zakresie likwidacji szkód górniczych.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice