kancelaria Fortis

Wznowienie postępowania karnego

Wznowienie postępowania karnego stanowi jeden z trzech nadzwyczajnych środków zaskarżenia, który jest uregulowany w kodeksie postępowania karnego. Jeżeli wniosek o wznowienie składany jest przez stronę to wówczas nie jest ograniczony żadnym terminem. Jeżeli jednak następuje z urzędu i na niekorzyść oskarżonego to termin wynosi 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia. W razie śmierci strony wniosek może złożyć osoba najbliższa. Postępowanie sądowe, które jest zakończone prawomocnym orzeczeniem sadu wznawia się w sytuacjach wymienionych w art. 540 § 1 k.p.k. Wznowienie następuje więc jeżeli w związku z zakończonym postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia. Nadto jeżeli przyczyną wznowienia są ujawnione po wydaniu orzeczenia nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sądowi, które wskazują na to, że: - skazany nie popełnił czynu będącego przedmiotem zakończonego postępowania lub czyn ten nie stanowił przestępstwa albo nie podlegał karze, - sprawcę skazano za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary, - sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu. Postępowanie wznawia się także na korzyść strony, jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. Wznowienie z tego tytułu nie może nastąpić na niekorzyść oskarżonego. Dodatkowo postępowanie wznawiane jest na korzyść oskarżonego, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić fakultatywnie, jeżeli: - skazany, do którego zastosowano przepis o nadzwyczajnym złagodzeniu kary, nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji; - zachodzi umorzenie absorpcyjne, zawieszenie postępowania. Nadto postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić na wniosek oskarżonego, złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu, jeżeli sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest: -sąd okręgowy, gdy postępowanie zakończone jest orzeczeniem sądu rejonowego, -sąd apelacyjny, gdy postępowanie zakończone jest orzeczeniem sądu okręgowego, -Sąd Najwyższy, gdy postępowanie zakończone jest orzeczeniem sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego, Sąd orzeka w składzie trzech sędziów. W kwestii wznowienia postępowania sąd orzeka na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi inaczej. Wniosek o wznowienie postępowania, jeżeli nie został wniesiony przez prokuratora, powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata albo radcę prawnego (tzw. przymus adwokacki). Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Kancelarii Fortis w Katowicach. Nasi prawnicy specjalizują się także w prawie karnym. Zachęcamy do kontaktu celem umówienia spotkania z adwokatem, który sporządzi dla Państwa wniosek o wznowienie postępowania karnego. Nasi adwokaci reprezentują Klientów przed sądami w całej aglomeracji śląskiej.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice