kancelaria Fortis
leszek janczewski - kancelaria Fortis

Kancelaria Prawno-Windykacyjna Fortis, którą prowadzi Leszek Janczewski znajduje się na rynku od 1994 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy świadczyć kompleksową obsługę prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Ogromne zaangażowanie w pracę zaprocentowało wygraniem ponad 700 spraw przez nasz zespół, w którego skład wchodzą: adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci.

Dbając o zachowanie najwyższej jakości standardów związanych z gałęzią, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa handlowego, prowadzimy obsługę prawną na stałym zleceniu dla ponad 95 kontrahentów.

To co wyróżnia naszą kancelarię to bardzo wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w pracę, terminowość oraz zachowanie najwyższych standardów adwokackich.

OPINIE O NASZEJ KANCELARII W INTERNECIE

PRAWNIK KATOWICE - POMOC PRAWNA

Priorytetem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej, z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodu adwokata. Zachowanie dyskrecji oraz tajemnicy jest ściśle związane z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego, którym jest adwokat. Warunkuje to rzetelne oraz odpowiednie wykonywanie tego zawodu jak również ochronę dóbr materialnych jak i osobistych naszych kontrahentów.

Kancelaria Prawno - Windykacyjna FORTIS, dbając o zachowanie najwyższej jakości standardów związanych z gałęzią prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa pracy, prowadzi obsługę prawną na stałym zleceniu dla ponad 95 kontrahentów.
Aktualnie zespół naszych prawników, radców prawnych oraz aplikantów, realizuje kilkaset zleceń.
W okresie swojej ponad dwudziestoletniej praktyki wygraliśmy kilkaset spraw z zakresu szeroko pojętej obsługi prawnej oraz działalności windykacyjnej. Stały rozwój kancelarii oraz zdobyte doświadczenie umożliwiło również przeprowadzenie wielu mediacji oraz negocjacji, które w późniejszym czasie skutkowały zwarciem ugody.

W stale powiększającym się gronie naszych Kontrahentów, można znaleźć m.in:
Auto Partner SA, z którym prowadzimy nieustanną współpracę od 12 lat.
Ogumienie Samochodowe Klenart Sp.j.; Firma Transportowo-Usługowa TRANSPEED Dziergas Sławomir; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i.in.

Gwarantujemy stałą obsługę prawną Państwa firmy w zakresie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych jak również prawa pracy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice
tel. / fax.: (32) 252-80-25
tel. kom.: 502-227-579
kancelariafortis@gmail.com

RADY LESZKA JANCZEWSKIEGO NA NADCHODZĄCY KRYZYS

ZOBACZ W CZYM SPECJALIZUJE SIĘ KANCELARIA

ZOBACZ OPINIE ADAMA PRZEMYKA Z KLUBU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OFERTA W ZAKRESIE POMOCY PRAWNEJ

Nasza Kancelaria zawsze stara się spełniać oczekiwania klientów ze Śląska, którzy prowadzą swój biznes w prawie wszystkich branżach. Dlatego każdemu Klientowi dedykujemy pomoc zaufanego doradcy, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy eksperckiej jest gwarantem profesjonalnej i kompleksowo realizowanej pomocy prawnej.

Zespół pracowników Kancelarii został specjalnie dobrany spośród osób, które zapewniają otwarte i kreatywne podejście do zgłaszanych przez Państwa problemów prawnych.

Każde zlecenie jest rozwiązywane priorytetowo, z jego rozwiązanie przygotujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę wszelkie potrzeby i wymagania Klienta.
Świadczymy usługi kompleksowego wsparcia dla firm - z zakresu podstawowej działalności oraz obsługi w niestandardowych, a wymagających wiedzy prawniczej sprawach.

W zakres kompetencji naszej firmy wchodzą następujące obszary:

Profesjonalna obsługa prawna przy realizacji umów:
- przygotowanie projektów umów, weryfikacja, negocjacje i rozwiązywanie umów;
- wyeliminowanie problemów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w obrocie cywilnoprawnym;
- kompleksowe wsparcie umożliwiające bezproblemowy przebieg kontraktu;
- zabezpieczenie przed działaniom nieuczciwej konkurencji;
- monitorowanie prawidłowości wykonania umów i nadzorowanie adekwatności oraz legalności czynności, wykonywanych przez organy spółek.

Pomoc prawna w zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych:
- projektowanie i weryfikacja dokumentacji korporacyjnej, wewnętrznych aktów normatywnych firm: regulaminów, statutów, uchwał organów spółek oraz innych aktów, regulujących ich działalność;
- zakładanie podmiotów, tworzenie spółek osobowych i kapitałowych oraz wsparcie we wszystkich etapach ich tworzenia;
- przygotowywanie projektów dokumentacji spółek podlegających rejestracji w KRS i innych rejestrach, dokonywanie czynności rejestrowych przed KRS;
- wsparcie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, postępowania mediacyjne, windykacja polubowna należności, prowadzenie postępowania windykacyjnego również na etapie sądowym.

Pomoc prawna adwokata i radcy prawnego z zakresu prawa pracy:
• doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących ochrony trwałości stosunku pracy i spraw pracowniczych;
• przygotowywanie wzorów i opiniowanie umów o pracę, ich zmian, oraz innych umów, statutów i regulaminów i aktów wewnętrznych bezpośrednio związanych z prawem pracy;
• prowadzenie spraw sądowych z ramienia pracodawcy;
• reprezentowanie pracowników wobec pracodawców.

Inne usługi prawnicze:
● profesjonalne doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w szczególności umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczenia transakcji handlowych oraz mienia, pomoc w trakcie postępowania likwidacyjnego szkody, dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej;
● wsparcie merytoryczne w zakresie wyboru i zawarcia umów kredytu, cesji wierzytelności oraz factoringu;
● porady prawne oraz i reprezentowanie Klienta w przedsądowym dochodzeniu należności, a w szczególności w negocjacjach z dłużnikiem, działaniach upominawczych oraz pomoc w zbyciu wierzytelności;
● windykacja należności w drodze postępowania sądowego oraz prowadzenie egzekucji sądowej;
● kompetentna obrona prawników i adwokatów w interesach Klientów, w przypadku wystąpienia przeciwko nim na drogę sądową.

Prawo cywilne jest jedna z głównych gałęzi prawa, dotyczącej regulacji nieomalże wszystkich dziedzin życia społecznego. Prawo cywilne, zwane także prawem obywatelskim, stanowi znaczną część prawa prywatnego – reguluje stosunki majątkowe i niektóre osobiste zawarte pomiędzy podmiotami prawa. Podstawową zasadą tego prawa jest równorzędność, stanowiąca o tym, że żaden podmiot nie podlega drugiemu.
Przepisy tego prawa stosowane są jednakowo wobec osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej (np. spółki jawne, czy handlowe spółki osobowe).

Naczelną norma prawa cywilnego jest zasada, że każdy, kto ze swej winy wyrządził komuś krzywdę, jest zobowiązany do jej naprawienia. Ta reguła stanowi podstawę do domagania się zadość uczynienia za wszystkie działania – niezgodne z prawem – które spowodowały uszczerbek dla poszkodowanego.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, nasza Kancelaria służy merytorycznym wsparciem dochodzenie przez Klienta swoich spraw z zakresu prawa cywilnego.

Oferta Kancelarii prawniczej z zakresu postępowania sądowego, pozasądowego i egzekucyjnego obejmuje:
- udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stanu prawnego z dziedziny prawa cywilnego;
- sporządzanie i wydawanie opinii oraz analiz prawnych (pisemnych i ustnych) – analiza zawieranych umów w zakresie zgodności z prawem i interesem Klienta;
- uczestnictwo i reprezentowanie Klienta na spotkaniach, przygotowywanie stanowisk w negocjacjach pisemnych;
- redagowanie pism procesowych na każdym etapie postępowania (pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje);
- dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawarcia umów;
- ustalenie prawa wynikającego z umowy, stwierdzenie nieważności umowy;
- reprezentowanie Klienta w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania (tym spraw o zapłatę, dotyczących odzyskania należności);
- reprezentowanie i prowadzenie spraw z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki;
- dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (np. po wypadkach komunikacyjnych, błędach medycznych);
- uzyskiwanie zadośćuczynień i odszkodowania za szkody, wyrządzone czynem niedozwolonym od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty;
- sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych;
- sprawy ubezpieczeniowe – spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi;
- profesjonalne doradztwo adwokata i prawnika w sprawach, dotyczących ochrony własności i posiadania rzeczy oraz prowadzenie spraw, dotyczących działu spadku, współwłasności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia i służebności, podziału majątku;
- zabezpieczenie przed nieuprawnionymi roszczeniami.

Prawo pracy jest gałęzią prawa, zawierającą normy i regulacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem jako stron stosunku pracy. Obejmuje ono również zasady dotyczące organizacji pracodawców i pracowników, a także układów i sporów zbiorowych.
Prawo Pracy reguluje stosunki pracy podporządkowanej, świadczonej dobrowolnie i osobiście, za odpowiednim wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy oraz inne zależności ściśle związane ze stosunkami pracy. Zakresem prawa pracy są objęte m.in.: regulacje określające powstanie oraz ustanie stosunku pracy, prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy, czas pracy, urlopy, ochronę pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto z prawa pracy wynikają zasady rozstrzygania sporów związanych ze stosunkiem pracy.

Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm naszych specjalistów, gwarantują kompetentne reprezentowanie Państwa we wszystkich sprawach, dotyczących relacji pracownik-pracodawca. W tej branży pomagamy na codzień firmą i pracowniką ze Śląska, głównie Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Mikołów. Każdy etap naszych działań charakteryzuje pełne zaangażowanie, fachowe podejście oraz indywidualne traktowanie każdej powierzonej sprawy.

Reprezentujemy Klientów (zarówno jako pełnomocnicy pracodawców jak i pracowników) w sporach przed sądem pracy, a ponadto:

- analizujemy stan faktyczny i doradzamy w sprawach związanych z ustaleniem istnienia, bądź nieistnienia stosunku pracy;
- opiniujemy umowy o pracę, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy i wynagrodzenia oraz umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
- przygotowujemy odwołania do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę (bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem);
- opracowujemy pozwy o zapłatę o zapłatę wynagrodzenia i zwrot wypłaconego wynagrodzenia;
- doradzamy i przygotowujemy pozwy o zapłatę odszkodowania i przywrócenie do pracy;
- wspieramy merytorycznie sporządzanie projektów regulaminów, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, aktów zbiorowego prawa pracy;
- audytujemy procesy pod kątem optymalizacji kosztów zatrudnienia i uelastycznienia warunków pracy;
- reprezentujemy Klientów w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez ZUS i Państwową Inspekcję Pracy;
- sprawujemy nadzór nad sprawami z zakresu zwolnień grupowych i wypłaty odpraw;
- udzielamy pomocy prawnej i reprezentujemy strony w sprawach związanych z odszkodowaniami za wypadki przy pracy.

Nabycie spadku - w świetle obowiązującego w Polsce prawa – może być niezwykle trudną do rozstrzygnięcia kwestią. Sama procedura może przysporzyć spadkobiercy wielu kłopotów, bo postępowania spadkowe mogą się ciągnąć przez wiele lat, a w tym czasie przedmioty składające się na masę spadkową mogą wiele stracić na swej wartości. Nasze doświadczenie w dziedzinie prawa spadkowego pozwala na uniknięcie wielu opóźnień, dlatego jesteśmy w stanie skutecznie przeprowadzić postępowanie także w przypadku sporów. Udzielamy porad prawnych w zakresie prawa spadkowego, posiłkujemy się sprawdzonymi rozwiązaniami. Korzystając z naszych najlepszych ekspertów z zakresu prawa spadkowego, mogą Państwo szybko i sprawnie otrzymać spadek, lub załatwić inne sprawy z dziedziny prawa spadkowego.

W zakresie prawa spadkowego specjalizujemy się w:
- prowadzeniu sprawach z zakresu stwierdzenia nabycia spadku zgodnie z przepisami ustawy, jak również na podstawie testamentu;
- reprezentowaniu Klientów i weryfikowaniu spraw związanych z dziedziczeniem i podziałem majątku spadkowego od etapy negocjacji do postępowania sądowego (doradztwo, przygotowywaniu pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych);
- pomocy realizacji obowiązku zapłaty podatków od spadków i darowizn (zwolnienia osobowe, wyceny przedmiotu opodatkowania, formularze do Urzędu Skarbowego).

Do kompetencji naszej kancelarii należą:
a) Prowadzenie spraw sądowych, rozstrzyganych w trybie procesowym, dotyczących m.in.:
- zachowku;
- wystąpienia wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom;
- uznanie spadkobiercy za niegodnego;
- zobowiązanie do wykonania zapisu i polecenia;
- zmniejszenie zapisu lub polecenia;
- wyłączenia współmałżonka od dziedziczenia.

b) Prowadzenie spraw sądowych, rozstrzyganych w trybie nieprocesowym, dotyczących m.in.:
- stwierdzenia nabycia spadku zarówno na podstawie ustawy, jak i testamentu;
- stwierdzenia i uzupełnienia stwierdzenia spadku gospodarstwa rolnego;
- zmianie stwierdzenia nabycia spadku;
- spraw o dział spadku;
- odrzucenia spadku;
- otwarcie i ogłoszenie testamentu;
- nakazanie złożenia testamentu;
- zabezpieczenie spadku;
- spis inwentarza i inne.

c) Reprezentacji w postępowaniu podatkowym przed urzędem skarbowym.

d) Porady prawne w zakresie m. in:
- prawa podatkowego;
- pomoc w razie nabycia długów spadkowych;
- planowanie i sporządzanie roszczeń testamentowych;
- dyspozycji majątkowych za życia spadkodawcy w odniesieniu do prawa spadkobierców ustawowych do zachowku.

Pragnąc realizować rosnące potrzeby i wymagania Klientów, wprowadzamy niwy wachlarz usług i narzędzi związanych z wierzytelnościami. Obszarem naszego działania jest głównie obsługa firm w zakresie zarządzania, windykacji i obrotu należnościami.
Naszą ofertę pomocy prawnej kierujemy zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw jak i Klientów indywidualnych, pragnących odzyskać należne im pieniądze. Posiadamy w bazie ponad 300 zadowolonych klientów z miast: Katowice, Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie.
Dzięki powierzeniu nam procesu windykacji, otrzymują Państwo gwarancję najbardziej efektywnych negocjacji z dłużnikami. Wysoka skuteczność - niejednokrotnie już na etapie polubownym – łączy się zawsze z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych stosowanych w branży windykacji oraz zasad etyki zawodowej i moralności. Nasze doświadczenie sprawia, że odzyskujemy należności zarówno od firm, jak i od osób prywatnych - nie tylko w kraju, ale też za granicą.

W ramach windykacji należności zapewniamy:
- monitoring wierzytelności, gwarantujący Państwu pełną kontrolę nad terminowością płatności ze strony kontrahentów;
- prowadzenie polubownej windykację, prowadzącej do odzyskania wierzytelności na drodze przesądowej (m.in. ustalenie niezbędnych danych dłużnika, nawiązanie kontaktu, ustalenie warunków i terminów spłaty, a w razie niepowodzenia negocjacji-wystosowania wezwania do zapłaty);
- prowadzimy kompleksową obsługę windykacji sądowej i komorniczej. Obejmuje ona na kolejnych etapach postępowania: przygotowanie pozwu, złożenie go we właściwym sądzie, monitorowanie i nadzór przebiegu postępowania sądowego oraz uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi. W przypadku windykacji komorniczej, sporządzamy wniosek egzekucyjny i monitorujemy czynności komornicze, aż do skutecznego ściągnięcia należności;

Prowadzimy windykację należności z tytułu:
- umów pożyczki;
- umów zawartych ustnie;
- umów o pracę;
- faktur za usługi i dostawy towarów;
- niewykonania umowy, zaliczek i kar umownych;
- spraw rozwodowych i alimentacyjnych;
- spraw komorniczych i pokomorniczych, przedawnionych;
- zapisów niedozwolonych.

Prowadzenie przedsiębiorstwa związane jest z zawieraniem umów i transakcji handlowych. Wiąże się to z nawiązywaniem współpracy z nieznanymi partnerami biznesowymi, co może nieść za sobą wysokie ryzyko straty. Im większy kontrakt, tym większe ryzyko – warto je zminimalizować poprzez skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy Państwu kompleksowe wsparcie w prowadzonej przez Państwa aktywności biznesowej. Pomagamy na stałe ponad 92 podmiotom gospodarczym z Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Bytomia, Czerwionka-Leszczyny, Będzin, oraz innych miejscowości, głównie na Śląsku. Prowadzenie złożonych transakcji, sporządzanie i opracowywanie umów i należyte zabezpieczenie transakcji, to nasza domena, zapewniająca Klientowi sukces.

Adwokaci i radcy prawni w naszej kancelarii mają szerokie doświadczenie w obsłudze umów i kontraktów w zakresie wszystkich najważniejszych dziedzin w działalności przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Nasze merytoryczne wsparcie dotyczy umów i transakcji handlowych, funkcjonujących zarówno w systemie prawa polskiego, jak i międzynarodowego.

Nadrzędnym celem naszej pracy jest wdrożenie bezpiecznych i rentownych rozwiązań, uwzględniających w maksymalnym stopniu interesy Klienta. Na zlecenie Klienta, rozpoznajemy ryzyko związane z zawarciem kontraktu handlowego i zaproponować odpowiednie, konkretne rozwiązania, co pozwoli na redukcję lub uniknięcie ewentualnych strat.
Mając na względzie Państwa interesy, proponujemy opracowanie dokumentacji kontraktowej, analizę, opiniowanie i weryfikację umów, sporządzonych przez kontrahentów oraz potencjalnych partnerów biznesowych.
Oferujemy kompleksową prawną przy przygotowywaniu i sporządzaniu umów cywilnoprawnych i handlowych. W trakcie negocjacji umów jako Państwa reprezentant, możemy aktywnie, z pełnym zaangażowaniem wspierać Klienta w osiągnięciu bezpiecznego, jak najkorzystniejszego kompromisu. Dzięki naszemu wsparciu Klienci zyskują optymalne zabezpieczenie interesów poprzez odpowiednie klauzule umowne i procedury w zakresie monitorowania i nadzoru nad realizacją projektów.

Przedsiębiorcy – w przypadku kłopotów finansowych – niezbyt często korzystają z procedury upadłości firmy. Często skutkiem takiego proceduralnego zaniedbania jest cała spirala komplikacji i niepotrzebnego stresu. Trzeba zauważyć, ze upadłość nie wyklucza restrukturyzacji, która niesie za sobą wiele korzyści i daje możliwość wyjścia z trudnej sytuacji z jak najmniejszym uszczerbkiem dla Klienta i zaspokojeniem roszczeń wierzycieli.
Prowadząc postępowanie upadłościowe jesteśmy w stanie, dzięki fachowej wiedzy, staranności, pełnemu zaangażowaniu i najwyższej dbałości o Państwa interesy, doprowadzić nie tylko do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, ale również zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa przez dłużnika. W imieniu Klientów prowadzimy postępowania układowe, upadłościowe i restrukturyzacyjne.
Procedura upadłości konsumenckiej polega na likwidacji majątku dłużnika, ustalenie terminu spłaty zobowiązań i umorzeniu części niespłaconych zobowiązań. Upadłość konsumencka jest nową regulacją dla wszystkich osób fizycznych, posiadających zobowiązania wobec banków, firm windykacyjnych, dostawców mediów itp., których nie są już w stanie uiścić. Dzięki tej nowej regulacji dłużnik ma możliwość pozbycia się zadłużenia, zwolnienia rachunku bankowego zajętego przez komornika sądowego i firmy windykacyjne. Skutecznie przeprowadzone przez naszych prawników postępowanie upadłościowe pozwoli Klientowi na wykreślenie z rejestru długów, a także na odzyskanie zdolności kredytowej. Jesteśmy merytorycznie przygotowani do prowadzenia postępowania upadłościowego, wszczynanego zarówno na wniosek konsumenta, jak i wierzyciela.

W ramach ogłaszania upadłości proponujemy:
- pomoc i doradztwo w zakresie reorganizacji przedsiębiorstw;
- sporządzenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego;
- przygotowanie na zlecenie - dłużnika bądź wierzyciela - wniosku o ogłoszenie upadłości;
- reprezentowanie Klienta w postępowaniu upadłościowym i nadzór nad prawidłowością postępowania;
- wsparcie procedury likwidacyjnej;
- udział w mediacjach mających na celu zawarcie układu;
- analiza kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

Pomogliśmy już kilkudziesięciu osobom w ogłoszeniu upadłości na Śląsku i Małopolsce. Zapraszamy do współpracy.

Rynek transportowy jest w fazie dynamicznego rozwoju, co powoduje rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu doradztwa prawnego w tej dziedzinie. Nasza kancelaria dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu doskonale zna branże transportową i spedycyjną. Służymy profesjonalnym wsparciem przedsiębiorstwom transportowym i spedycyjnym – działamy skutecznie, zgodnie z obowiązującym prawem zapewniając Państwu najbardziej specjalistyczne rozwiązania prawne i możliwość rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych zadań spotykających firmy prowadząc działalność na tym polu. Proponujemy Państwu szereg optymalnych rozwiązań prawnych, które doskonale się sprawdzają w aktualnym stanie prawnym i obecnej sytuacji na rynku transportowym i spedycyjnym. Główny prawnik posiada ponad 10 letnie doświadczenie w umowach spedycyjnych. Pomagamy od podstaw tworzyć przedsiębiorstwa, sporządzamy i redagujemy umowy, dostosowując je do wymagań i możliwości naszych Klientów oraz monitorujemy każdy etap przedsięwzięcia.

Zakres usług prawnych dotyczących transportu i spedycji:
- pomoc i doradztwo w zakresie transportu i spedycji, działających zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym;
- analiza prawna aktów wewnętrznych podmiotów, świadczących usługi transportowe na terenie kraju i za granicą;
- opiniowanie, sporządzanie umów i kontraktów handlowych w zakresie przewozu i spedycji;
- reprezentacja w postępowaniu przedsądowym oraz w sporach sądowych, w zakresie odszkodowań z tytułu nienależytego wywiązania się z umów cywilnoprawnych, zawieranych przez przewoźników, szkód transportowych;
- kompleksowo doradzamy przy uzyskiwaniu licencji i wymaganych pozwoleń;
- wspieramy w procesie sprawnej windykacji, zajmujemy się mediacją z nieuczciwymi kontrahentami (w celu uzyskania ugody);
- pomagamy przy likwidacji szkód poprzez kontakt z Klientem i Ubezpieczycielem;
- oferujemy wsparcie w uzyskiwaniu odszkodowań w ramach procedur likwidacji szkód, wynikłych zarówno w trakcie przewozu krajowego, jak i międzynarodowego.

Usługa wywiadu gospodarczego skierowana jest do Klientów, prowadzących różnego rodzaju inwestycje. Kliencie niejednokrotnie borykają się z niewypłacalnością kontrahentów i partnerów biznesowych, których działania prowadzą często do zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorcy.
W celu uniknięcia niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorcy, będącej wynikiem niewypłacalności i nieuczciwości kooperantów, warto zainteresować się usługami, jakie proponuje nasza Kancelaria. Dzięki fachowej wiedzy, zaangażowaniu specjalistów z tej dziedziny jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie działania, prowadzące do uzyskania cennej wiedzy, potrzebnej do skutecznej windykacji należności. W przypadku, uchylania się dłużnika od płacenia i próby ukrycia posiadanego majątku, wywiad gospodarczy dłużnika prowadzimy w taki sposób, aby wskazać ukryte dochody, aktywa finansowe, czy nieruchomości. Czynności wywiadu gospodarczego, prowadzonego przez naszych specjalistów mogą mieć zarówno charakter oficjalny, gdy informacje są potwierdzone przez stosowne urzędy, jak i nieoficjalny np. informacje zdobyte od innych kontrahentów, posiadających wiedzę o danym dłużniku. Nadrzędnym celem działania wywiadu gospodarczego naszej Kancelarii jest ustalenie majątku dłużnika i jego zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli, czego wynikiem jest szybka i skuteczna egzekucja komornicza.

W ramach kompleksowej usługi wywiadu gospodarczego zapewniamy:
- ustalenie danych dłużnika w rejestrach państwowych, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, posiadanych przez niego udziałów w spółkach oraz ewentualnego członkostwa w zarządzie spółki;
- ujawnienie majątku dłużnika w postaci ruchomości, np. samochodów i maszyn, służących do prowadzenia działalności przez jego przedsiębiorstwa;
- ustalenie wszystkich nieruchomości, będących własnością dłużnika oraz powierzchni, służących do przechowywania towarów;
- sprawdzenie czy dłużnik nie ukrywa majątku, poprzez sporządzenie darowizny posiadanych nieruchomości na rzecz innej osoby lub firmy, ewentualnie sprzedaży tychże nieruchomości;
- weryfikację dłużnika poprzez sprawdzenie w Rejestrze Dłużników i BIG, do których mamy dostęp i uzyskanie stosownego odpisu; - ustalenie obecnie posiadanych i zamkniętych rachunków bankowych.

Przepisy prawa górniczego i geologicznego jednoznacznie określają, że przedsiębiorca, prowadzący zakład górniczy jest w pełni odpowiedzialny za szkody, wyrządzone przez kopalnię właścicielom nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania kopalni. Właściciele, dzierżawcy i użytkownicy nieruchomości i gruntów, a także urządzeń, znajdujących się w obszarach oddziaływania zakładów górniczych, narażeni są na liczne niedogodności i zagrożenia, ściśle związane z działalnością górniczą. W celi ochrony Państwa interesów i uzyskania zadośćuczynienia za doznane szkody proponujemy kompleksową pomoc prawną, mającą na celu pozytywne załatwienie sprawy. Dzięki zapewnieniu przez Ustawodawcę środków ochrony interesów wszystkich, których prawa zostały zagrożone lub naruszone przez działalność górniczą, nasza Kancelaria ma w rękach narzędzie do uzyskania odszkodowania za doznane krzywdy. Prawnik Kancelarii Fortis zna prawo geologiczne i górnicze na Śląsku oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji. Oferujemy fachowe doradztwo i reprezentację we wszystkich sprawach, pozostających w związku z zagrożeniami, jakie dla naszych Klientów mogą wynikać z położenia gruntów w obszarze działania górniczego. Prowadzimy wszystkie etapy postępowania przeciwko kopalni, w zakresie likwidacji szkód górniczych.

W zakres naszych usług wchodzą:
- czynności na etapie przedsądowym, w ramach postępowania przed zakładem górniczym;
- całość postępowania przed sądem;
- czynności, związane z postępowaniem egzekucyjnym na etapie wykonania wyroku;
- współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi, specjalistami w dziedzinie problematyki szkód górniczych.

Osoby, których dotknęły skutki aktywności górniczej kopalń mogą uzyskać dzięki naszemu wsparciu:
- odszkodowania w formie gotówkowej jako rekompensata za szkody powstałe w wyniku działań górniczych;
- zobowiązanie kopalni do naprawienia powstałych szkód na jej koszt, z zachowaniem standardów, wskazanych przez poszkodowanego;
- w przypadku dotknięcia szkodą gruntów, lokali, nieruchomości, wody lub innych dóbr, dostarczenie przez kopalnię obiektów budowlanych, gruntów, wody, itp. o takich samych parametrach i cechach;
- zwrot wydatków, poniesionych przez poszkodowanego na samodzielne usunięcie skutków szkód górniczych.

Największa aktywność kopalni to tereny miast Katowice, Ruda Śląska, Chorzów, Bytom, Mysłowice. Jeżeli twój budynek posiada spękane ściany, bądź jest pochylony to nie zwlekaj z odszkodowaniem.

Sprawy rozwodowe (z uwagi na bardzo delikatną materię) wymagają wsparcia rzetelnego i kompetentnego specjalisty, który bezboleśnie przeprowadzi przez zawikłane problemy związane z ustaleniem winy rozkładu pożycia małżeńskiego, podziałem wspólnego majątku byłych małżonków, regulacja kwestii władzy rodzicielskiej (w przypadku posiadania małoletnich dzieci) i ewentualnym ustaleniem wysokości alimentów. Rozwód, to bardzo złożony proces, dotykający nie tylko współmałżonków, ale też odbijający się negatywnie na całej rodzinie, a szczególnie na dzieciach. Polecamy Państwu prawnika, który sprawnie i dyskretnie jest w stanie ułatwić Państwu przeprowadzenie sprawy rozwodowej, w jak najmniej bolesny sposób. Priorytetem adwokata kancelarii jest zminimalizowanie skutków i kosztów rozwodu. Z pełnym zaangażowaniem i determinacją dążymy do osiągnięcia jak najbardziej korzystnego dla Klienta orzeczenia. Dzięki naszym ekspertom z zakresu prawa rodzinnego pomożemy Państwu przejść przez ten trudny proces w jak najbardziej komfortowy sposób. Dążymy, aby w trakcie procesu rozwodowego zapewniono odpowiednie warunki, które pomogą każdej ze stron rozpocząć nowy etap w swoim życiu - bez niepotrzebnego bagażu wzajemnych uraz i stresu. Każdą sprawę rozwodową traktujemy indywidualnie z zachowaniem dyskrecji i najwyższą dbałością o interesy Klienta.

Nasza pomoc prawna w rozwodach polega między innymi na:
- zapewnieniu wsparcia przy załatwieniu wszelkich formalności i znalezieniu wyjścia nawet z najtrudniejszej sytuacji, czy też relacji rodzinnych;
- sporządzeniu pozwu;
- prowadzeniu negocjacji przedsądowych między małżonkami (w zakresie wszystkich prawnych konsekwencji rozwodu);
- wniesieniu pozwu o rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron lub bez orzekania o winie;
- reprezentacji w Sądzie;
- reprezentacji w kontaktach z drugą stroną;
- zapewnieniu wsparcia w zakresie znajomości przepisów prawa jak również praktyk, stosowanych na sali sądowej;
- pomocy przy uzyskaniu alimentów od współmałżonka w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego;
- przeprowadzeniu rozwodu w przypadku, gdy jeden z współmałżonków jest obcokrajowcem;
- wstąpieniu na zlecenie Klienta do już toczącego się postępowania rozwodowego;
- doradztwie w zakresie postępowania i odpowiedzi na wątpliwości i nurtujące pytania.

Propozycja współpracy jaką przygotowaliśmy dla Państwa w szczególności obejmuje usługi z zakresu:

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, podmiotów zinstytucjonalizowanych oraz pomoc prawną na rzecz osób fizycznych.

  • Fachowego doradztwa przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w szczególności umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczenia transakcji handlowych oraz mienia, pomoc w trakcie postępowania likwidacyjnego szkody, dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej
  • Doradztwa w zakresie wyboru i zawarcia umów kredytu, cesji, wierzytelności
  • Pomocy w przesądowym dochodzeniu należności, w szczególności negocjacji z dłużnikiem, działań upominawczych, pomocy w zbyciu wierzytelności
  • Dochodzeniu należności na drodze sądowej oraz prowadzenia egzekucji sądowej
  • Fachowej obrony interesów Klienta w przypadku wystąpienia przeciwko niemu na drogę sądową
10

Osób

1994

Rok założenia

700

Wygranych spraw

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry, Śląsk i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań od Państwa Kancelaria dysponuje czasem od 8-16 od poniedizałku do piątku. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice